Routes near Ulyanovsk Oblast

Name Location Type Difficulty Distance from Length
Dmitriy Fedoseev Racheyskie apls Peredovoy Mountain Biking Medium 72.16 km 29.79 km
Dmitriy Fedoseev Mouranskiy forest Muranka Mountain Biking Medium 91.64 km 46.43 km
Dmitriy Fedoseev From togliatty to Yagodnoe Primorskiy Road Cycling Medium 97.99 km 24.05 km
Dmitriy Fedoseev from Komsa tp Tashelka Komsomol’skiy Road Cycling Medium 112.85 km 55.03 km
Dmitriy Fedoseev Witch lake Zhigulevsk Mountain Biking Easy 118.96 km 13.84 km
Dmitriy Fedoseev Zhigulevsk rocks Zhigulevsk Mountain Biking Hard 118.96 km 2.72 km
Dmitriy Fedoseev Stepan Razin' cave Valy Mountain Biking Medium 119.19 km 28.85 km
Dmitriy Fedoseev Fedorovka-Grushinskiy Piskaly Mountain Biking Medium 128.31 km 15.62 km
Dmitriy Fedoseev Solonets-Askuly-Ermakovo Voykov Mountain Biking Medium 129.61 km 45.24 km
Dmitriy Fedoseev Vinnovka-Shelehmet Vinnovka Mountain Biking Medium 143.21 km 38.09 km

Search on a map for routes in Ulyanovsk Oblast