Routes in Belgorodskaya Oblast’

Name Location Type Difficulty Length
Ilya Rubel Mirnaya-Novokladovoe-Nabokino 12.07.2014 10:47:12 Il’iny Mountain Biking Medium 34.03 km
Ilya Rubel Stroitel - The Blue Lake 17.08.2014 Vypolzovo Hiking Medium 6.92 km
Andrey Korobeynikov Губкин-Мелавое Rozhdestvenskoye Walking Medium 25.06 km
Andrey Korobeynikov Дорога к роднику Gubkin Walking Hard 22.27 km
Andrey Korobeynikov Путь к отвалам Gubkin Walking Easy 12.32 km

Search on a map for routes in Belgorodskaya Oblast’